วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สพฐ.กำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาษาไทยชั้น ป.1-3ไว้
ที่...."อ่านออก..เขียนได้"....ซึ่งก็เป็นจุดเน้นที่ถูกต้องแล้วเพราะการ
อ่านออกเขียนได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ
ก่อนที่เด็กจะอ่านคล่องเขียนคล่อง-อ่านจับใจความได้-อ่านแล้วคิด
วิเคราะห์ได้-เขียนเรียงความได้-สรุปย่อความได้-เขียนบทความได้-
เขียนร้อยกรองได้....ฯลฯ....เด็กจะต้องอ่านออกเขียนได้เสียก่อนแล้ว
จึงจะพัฒนาความสามารถเป็นลำดับไป เด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกทำให้
การพัฒนาความสามารถทางอ่านเขียนสะดุดหยุดชะงักไปทั้งหมด
การกำหนดจุดเน้นของ สพฐ.จึงเป็นประโยชน์กับการทำงานของเขต
และโรงเรียนเป็นอย่างมาก ในชั้นแรกของการอ่านและเขียนคือ ป.1
นั้นคุณครูประจำชั้นจึงมีความสำคัญมากที่สุด ผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
จัดคุณครูที่มีทักษะการสอนภาษาไทย หรือคุณครูที่มีความกระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้การสอนภาษาไทยมากที่สุดมาเป็นครูประจำชั้น ไม่ควรจัด
ครูเข้าชั้นเรียนด้วยการจับสลาก หรือใครย้ายมาทีหลังสุดก็ประจำชั้น
ป.1 จะทำให้การเรียนชั้นต่อๆไปเกิดปัญหาได้ ถ้าได้ครูเอกภาษาไทย
ก็จะดี แต่ถึงแม้ไม่เอกภาษาไทยแต่ถ้าสนใจสอน-ตั้งใจสอนก็ใช้ได้
เมื่อปีการศึกษา 2522 ผมเคยเป็นครูประจำชั้น ป.1ข(สอน ป.1เป็น
ครั้งแรกในชีวิตครู)ผมก็เลียนแบบคุณครู ป.1ก ซึ่งเขาสอน ป.1มา
นับสิบๆปี พอเอาตัวรอดไปได้ ถ้าเรารู้ว่าเราไม่เก่งเราก็ต้องหาแบบ
จากคนเก่งๆ(ผมเรียนเอกวิทยาศาสตร์ครับ) เพราะฉะนั้นคุณครูที่ไม่
ได้เรียนเอกภาษาไทย ไม่เคยสอนป.1มาก่อน ถ้าถูกจัดให้สอน ป.1
ก็อย่าท้อหรือคิดว่าทำไม่ได้ ถ้าเราพยายามเราทำได้ทุกคนแหละครับ
ท่านผู้บริหารที่ไม่มีตัวเลือกจะเข้าชั้น ป.1 ต้องจัดตามที่มีก็ต้องเอาใจ
ใส่ชั้น ป.1เป็นพิเศษ ช่วยนิเทศช่วยพัฒนาคุณครูอย่าปล่อยตามยถา-
กรรม เพราะประเดี๋ยวกรรมมันจะตกที่ท่านนั่นแหละ......................
วันนี้เปิดประเด็นจุดเน้นแรก...อ่านออก-เขียนได้...ใครมีความเห็นดีๆ
ส่งมาให้ชื่นใจบ้าง.....สวัสดีครับ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น